Lager BTW-forfait voor privé gebruik oudere auto’s

De staatssecretaris van Financiën heeft in een herzien besluit enkele nieuwe goedkeuringen bekendgemaakt betreffende de btw-correctie voor het privégebruik van de auto van de zaak. Het betreft onder meer: het moment van verschuldigdheid van de btw-correctie, de hoogte van de btw-correctie bij privégebruik van een auto van de zaak tegen een vergoeding en de toepassing van een verlaagde (forfaitaire) btw-correctie bij eigen auto’s ouder dan vijf jaar. Behalve beleid over de btw-correctie voor het privégebruik van auto’s van de zaak, bevat het besluit ook enig beleid over de niet-aftrekbaarheid van inkoop-btw bij andere personeelsverstrekkingen.

Enkele belangrijke nieuwe elementen uit het besluit betreffen de volgende.

1. Moment van verschuldigdheid van de btw-correctie
Toen vorig jaar de systematiek van de btw-correctie voor het privégebruik van auto’s van de zaak werd gewijzigd, wijzigde onder meer het moment waarop de correctie verschuldigd is. Moest u tot 1 juli 2011 onder de oude regeling de correctie in de laatste btw-aangifte van het boekjaar verwerken, werd dat onder de nieuwe regeling de laatste btw-aangifte van het kalenderjaar. De staatssecretaris keurt nu goed dat u de correctie weer in de laatste btw-aangifte van het boekjaar aangeeft. Voorwaarde is wel dat het boekjaar niet langer is dan één jaar. De staatssecretaris keurt ook goed dat u de verschuldigde btw ter zake van het privégebruik van een auto van de zaak tegen vergoeding in de laatste btw-aangifte van het boekjaar of kalenderjaar aangeeft.

2. Btw-correctie bij privégebruik tegen vergoeding
Toepassing van het forfait is overigens niet toegestaan als de verschuldigde btw die de werknemer moet betalen voor het privégebruik van een auto van de zaak meer bedraagt dan 2,7% (of 1,5%, zie punt 3 hierna) van de cataloguswaarde van de auto. Als het privégebruik van een auto van de zaak tegen vergoeding plaatsvindt, is de wettelijke regeling dat btw is verschuldigd over de ‘normale waarde’ van het privégebruik. In het nieuwe besluit geeft de staatssecretaris aan dat de normale waarde gelijk is aan de door de ondernemer gemaakte kosten voor een auto naar rato van het privégebruik (waaronder woon-werkverkeer).

3. Verlaagd forfait bij eigen auto’s ouder dan vijf jaar
Bij de toepassing van het forfait voor het privégebruik van auto’s van de zaak werd tot dusver geen onderscheid gemaakt tussen privégebruik van geleasete auto’s en privégebruik van gekochte auto’s. Zou onverkort de wettelijke regeling toegepast worden, dus zonder forfaits e.d., dan kan dat onderscheid wel degelijk verschil uitmaken voor de hoogte van de btw-correctie. Die verschillen ontstaan vooral na verloop van vijf jaren na aanschaf en ingebruikneming van een auto. Om daarmee ook in de forfaitaire regeling rekening te houden, keurt de staatssecretaris nu een verlaagd forfait van 1,5% goed voor gekochte auto’s die -kort gezegd- vijf jaar of meer geleden in gebruik genomen zijn.